Elektrisk varme i store boligbygg fører til lavere investeringskostnader og god komfort for beboerne

Tiedemannsparken

Minst 60 prosent av normert netto energibehov i nye bygninger på over 1000 kvm skal ifølge TEK17 komme fra energifleksible varmesystemer. Dette blir vanligvis løst ved å la vannbåren varme stå for 100 prosent av oppvarmingen. Nå viser imidlertid en undersøkelse fra Rambøll at å installere el-varme i denne typen bygg gir lavere investeringskostnader for utbygger, samtidig som du holder seg godt innenfor regelverket.

portrett av Arne Hoseth

– Rapporten fra Rambøll viser at det lønner seg å se på mulighetene for å bruke el-varme, også der prosjektbeskrivelsen krever et vannbårent anlegg, fastslår Arne Hoseth i Glen Dimplex Nordic.

– Egentlig var det opplest og vedtatt at vannbåren varme er det eneste som skal brukes i bygg på over 1000 kvm, sier Nordisk produktsjef Arne Hoseth i Glen Dimplex. – Derfor anså vi dette markedet som tapt for vår bransje. Men vi vet at noen installatører likevel bruker våre panelovner og elektriske varmekabler i sine prosjekter av denne typen.

 

 

Faktasirkel

Faktaboks:

Rambølls rapport er basert på beregninger de har foretatt for en mindre boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer. De presiserer at størrelsen på blokka eller antall leiligheter ikke er utslagsgivende for resultatene i rapporten. At akkurat de samme prinsippene også gjelder for andre boligblokker over 1000 kvm.

Rambøll har undersøkt tre typiske nivåer med hensyn til energiytelse:

Eksempel 1 (TEK 17):

Et bygg som holder TEK17 standard, som tilfredsstiller minstekravet til U-verdier og lekkasjetall. En bygning som akkurat tilfredsstiller kravet til netto energibehov i § 14-2. 

Eksempel 2 (TEK 17+):

Et bygg hvor det er gjennomført energieffektiviseringstiltak slik at bygget oppnår lavere oppvarmingsbehov. Der netto energibehov utgjør mindre enn 90 % av energibehovet til et typisk TEK17-bygg.

Eksempel 3: (passivhus):

Et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriterier gitt i NS 3700:2013. Bygningen har svært lavt oppvarmingsbehov (< 15 W/m2). 

 

Langt mer fleksibelt med panelovner

Et slikt prosjekt er de nye boligblokkene som nå bygges på tomten til gamle Tiedemanns tobakksfabrikk på Ensjø i Oslo.

– Hovedentreprenør Veidekke og byggherrene Selvaag Bolig og Ferd har åpnet opp for å bruke panelovner og elektrisk oppvarming i de 322 leilighetene på Felt G. Og da i kombinasjon med vannbåren varme, forteller prosjektleder Rune Aasberg i Romerike Elektro, som står for el-installasjonene der. 

 

 

 

 

Portrett Rune Aasberg

– Hovedentreprenør Veidekke åpnet for å bruke panelovner og elektrisk oppvarming i de 322 leilighetene i Felt G på Tiedemannsfabrikken, forteller Rune Aasberg i Romerike Elektro.

– 60 prosent-kravet oppfyller vi ved å ha vannbåren varme som kilde til ventilasjon, varmtvann og gulvvarmen på baderommene i leilighetene, forklarer Kristoffer Gregersen. Han er konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Selvaag Bolig AS. – Her er det viktig å huske på at varmtvann er den største energibrukeren. Og siden boligene vi bygger nå er svært energigjerrige, er det ofte nok med én eller to panelovner for å varme opp oppholdsrommene. Det er jo også enkelt å flytte en panelovn sammenlignet med en fastmontert, vannbåren radiator. Så el-varme er en fleksibel løsning, både for byggherren og kundene. 

Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport

«Vi må få sjekket disse påstandene»

Glen Dimplex Nordic bestemte seg for å få kartlagt hvorvidt elektrisk varme kan få en større rolle i oppvarming av bygninger på over 1000 kvadratmeter.
– Vi ville ha en uavhengig og nøytral instans til å undersøke dette nærmere, opplyser daglig leder Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic. – Vi valgte Rambøll, som er en betydningsfull og meget anerkjent internasjonal rådgiver på dette feltet. De fikk i oppdrag å ta for seg et prosjekt hvor det er naturlig å bruke vannbåren varme. Så skulle de endre spesifikasjonene ved å ta i bruk el-varme i så stor grad som mulig, og avdekke hvilken betydning dette ville ha.

Oppsiktsvekkende resultater

Rambøll gjorde sine beregninger på en mindre boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer, men de slår fast at resultatene de kom frem til er gyldige for alle boligblokker over 1000 kvm, også. Tre typiske nivåer for energiytelse ble vurdert: Et bygg som har TEK17-standard, et bygg som holder høyere standard enn TEK17 (TEK17+), og et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriteriene. 

Portrett  av Niklas Åkesson
Portrett  av Niklas Åkesson
Portrett  av Niklas Åkesson

– Resultatene Rambøll kom frem til var mildt sagt oppsiktsvekkende, smiler landssjefen for Norge Niklas Åkesson i Glen Dimplex Nordic. –  De viser at i denne typen bygg skal det bare gjøres noen små justeringer i spesifikasjonene for å kunne bruke elektrisk varme. Det viser seg at elektrisk varme kan brukes i langt større grad enn hva de fleste av oss ante på forhånd. 

 

 

 

– Du får ikke flyttet på de to meter lange og 30 cm brede radiatorene som er plassert midt på gulvet i stua di. Men en hendig, liten panelovn lar seg enkelt flytte, sier Niklas Åkesson i Glen Dimplex Nordic.

Forskriftene åpner for el-varme i store boligbygg

Undersøkelsene til Rambøll viser at i et TEK17-bygg med energifleksibel tappevannsoppvarming og ventilasjonsvarme, vil 60 prosent av netto varmebehov allerede være dekket. All øvrig romoppvarming kan dermed skje med direkte elektrisitet. I tilfeller hvor også ventilasjonsvarmen drives elektrisk, må det enten gjennomføres energieffektive tiltak på bygget eller la det vannbårne anlegget stå for en større andel av romoppvarmingen dersom 60 prosenten skal nåes.

For TEK17+ bygg er det derimot nok at varmtvannsbehovet dekkes av fjernvarme eller fyrkjelen. Da er 60 prosenten oppnådd, og dermed er det fritt frem for å dekke resten av varmebehovet med el-varme. 

Langt lavere investeringskostnader med el-varme

Rambølls rapport fremhever en rekke fordeler ved å bruke el-varme i boligbygg på over 1000 kvm*. Der skriver de blant annet:
  • Et el-varmeanlegg har lavere investeringskostnader. Et rimeligere varmeanlegg kan frigjøre investeringskapital til andre kvaliteter.
  • Et rimeligere anlegg gir utbygger mulighet til å tilby kunden en oppvarmingsløsning som oppleves mer luksuriøs for kunden, men til lavere pris. Denne merverdien kan for eksempel være gulvvarme i alle rom til lav pris.
  • Dersom bygget skal utstyres med el-varme, er grunninstallasjonen allerede er medtatt i byggets el-anlegg. 

Rapporten viser også at at anlegg basert på elektriske panelovner og gulvvarme er enklere og mindre komplekst å installere enn anlegg med vannbåren varme. Og krever dermed mindre planlegging og prosjektering. 

Rimeligere å drifte et el-varmeanlegg

For å beregne hvilke løsninger for varmeforsyning som er best egnet i storbygg, har Rambøll brukt såkalte livsløpskostnader (LCC). I konklusjonen sin skriver de blant annet: «Det skal mye til for et vannbårent anlegg med kun fjernvarme å lønne seg i forhold til et anlegg basert på bruk av direkte el.». I tillegg nevner de at et el-varmeanlegg er enklere å drifte for byggets vaktmester og beboere.
– Så selv når prosjektbeskrivelsen krever at det skal installeres vannbårent anlegg, kan det likevel lønne seg å regne på mulighetene for å bruke el-varme, oppsummerer Arne. 

El-varme er komfortabelt for beboerne

Rapporten påpeker også at panelovner står for en mer fleksibel løsning for brukerne. Det er både fordi slike ovner har rask responstid og fordi de kan enkelt flyttes og plasseres der det er behov. De skriver også: «Bruker vil kunne få en oppvarmingsløsning som oppleves mer luksuriøs, men til lavere pris». 

– Utetemperaturen svinger fort med det klimaet vi har nå, sier Espen. – Om høsten kan det være minus 5°C ene dagen og pluss 15°C den neste. Men vannbaserte systemer reagerer veldig tregt på slike skifter i temperaturen, siden det er relativt lav varme på vannet som sildrer rundt i dem. Og i perioder på sommeren, når vanntemperaturen er satt enda lavere, kan du oppleve at badegulvet ikke har varme i det hele tatt. Men med elektrisk varme derimot, oppnår du raskt den varmeeffekten og temperaturen som du ønsker. 

– I våre dager er komfort svært viktig, og når beboerne er misfornøyde med noe, klager de til entreprenørens meldingsportal, sier Niklas. – Så hvis de har beboere i 100 leiligheter som klager på temperaturen i de nye leilighetene sine, får de enormt mye ekstraarbeid. 

– I den siste tiden har jeg pratet med flere beboere i nye leilighetsbygg som har vannbårne løsninger, tilføyer Espen. – Jeg har ennå til gode å møte én som mener at dette er den beste form for oppvarming. De fleste er ikke fornøyde i det hele tatt. 

Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg

Det estetiske er også viktig

– Elektrisk oppvarming gir også bedre muligheter for estetisk tiltalende løsninger, fremholder Niklas. – Mange moderne boligblokker med vannbåren varme får installert radiatorer, og da kan du oppleve at to meter lange og 30 cm brede gedigne radiatorer står plassert nesten midt på gulvet i stua di. Ikke kan du flytte på dem heller, slik du kan gjøre med en hendig, liten panelovn.

Hybride varmeløsninger bør alltid vurderes

Portrett  av Espen Schønningsen
Portrett  av Espen Schønningsen
Portrett  av Espen Schønningsen

– Forstå meg rett: Vi mener selvsagt at vannbårne løsninger hører hjemme i moderne bygg. Men vi mener også at det er smart av byggherre, rådgivende ingeniør og entreprenør å vurdere en kombinasjon av vannbasert og elektrisk oppvarming når de skal velge varmesystemer i sine nye bygg. At de ser for at slike «hybride løsninger», hvor det det beste fra flere teknologier brukes, er et reelt alternativ for å oppnå best mulig sluttresultat, fastslår Espen Schønningsen. 

– Rambølls rapport slår fast at elektrisk oppvarming er et godt alternativ, også i boligbygninger på over 1000 kvadratmeter, sier Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic.

Vil du vite mer? Registrer deg her for å få tilsendt hele rapporten

Når du registrerer deg under sender vi deg rapporten i sin helhet på e-post. Du samtykker dermed til at vi kan ta kontakt med deg på e-post eller telefon for å følge opp denne kampanjen.

 

 

*) Av hensyn til oppdragsgiver fokuserer oppsummeringen i rapporten på fordeler med elektrisk romoppvarming.